• Πριν ξεκινήσεις  Το δίκτυο των επαγγελματιών είναι μια πλατφόρμα Ιστού, η οποία έχει σχεδιαστεί ως ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την προώθηση της Πλαστικής Κυκλικής Οικονομίας μέσω της Ανακυκλωμένης Τέχνης/Χειροτεχνίας.

  Για μια πιο περιεκτική πλατφόρμα, τα περιεχόμενα του Δικτύου οργανώνονται σε αυτές τις κύριες ενότητες:
  • Ο οδηγός CECIL: μια πρακτική πηγή για Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Ιδρύματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων σχετικά με εργαλεία και μεθοδολογίες για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της αειφορίας εντός των οργανισμών τους και στη δουλειά τους με την ομάδα στόχο και πέρα
  • Η διαδραστική εργαλειοθήκη: κατευθυντήριες γραμμές για τις δραστηριότητες τεχνογνωσίας και μη τυπικής εκπαίδευσης που προάγουν την κυκλική οικονομία. Περιλαμβάνει επίσης μια λίστα εργαστηρίων που σχετίζονται με την Ανακυκλωμένη Τέχνη και τη Χειροτεχνία
  • Η ενότητα του φόρουμ: το μέρος όπου είναι δυνατό να ανταλλάξουμε μαθήματα για την πλαστική χειροτεχνία, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την ποσότητα των απορριμμάτων που αποφεύγονται, καθώς και την ανταλλαγή πλαστικών υλικών για την ολοκλήρωση των εργασιών χειροτεχνίας
  • The Video tutorials: εκπαιδευτικά βίντεο των εργαστηρίων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των Τοπικών Δραστηριοτήτων